top of page

Algemene voorwaarden van Light of Chi

De eigenaar van Light of Chi is ook de behandelaar; Rachida Hoogenboom-Ricao

Cliënt: degene die gebruik maakt van de aangeboden dienstverlening van Light of Chi


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tussen Light of Chi en een cliënt 
 

Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Light of Chi stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals op deze website te vinden zijn.
 

De behandelingen vinden alleen op afspraak plaats en worden in overleg met de cliënt ingepland.
 

Tijdens de eerste behandelsessie vindt een intake plaats, tenzij cliënt voor ontspanning/zelfzorg een afspraak maakt. Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de behandelingen deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming van cliënt zal deze informatie nooit aan derden worden verstrekt. Zie Privacyverklaring.
 

Bij de intake wordt aan cliënt een aantal vragen gesteld met betrekking tot de gezondheid en reden van afspraak. Het is belangrijk dat de cliënt alle eventueel relevante informatie verstrekt. Eventueel medicijngebruik en zwangerschap dient cliënt hierbij door te geven.
 

Wanneer zich wijzigingen voordoen in de gezondheidssituatie van de cliënt, is de cliënt zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan de behandelaar.
 

De gegevens van cliënten die tijdens de behandelingen worden verzameld worden niet digitaal opgeslagen, wel op papier. De bewaartermijn is 2 jaar, daarna worden de gegevens vernietigd.
 

De cliënt heeft altijd recht op inzage van de eigen persoonlijke dossier met gegevens .
 

Bij behandeling van een kind vindt het intakegesprek altijd met een van de ouders/verzorgers erbij plaats. Tijdens deze intake zal worden afgestemd met ouder en het kind of de ouder bij de behandeling aanwezig is en o.a. over, in geval er meerdere behandelingen zullen plaatsvinden.
 

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Indien een consult niet tijdig is verplaatst of afgezegd, brengt de behandelaar €30,- in rekening.
 

De betaling dient na elke behandeling contant, bankoverschrijving of pin te worden voldaan. Indien gewenst kan er een factuur worden nagestuurd. De betaling moet binnen 14 dagen worden voldaan.
 

Light of Chi is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie (zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen), medicijngebruik, zwangerschap en/of blessures.
 

Light of Chi is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/ of na de behandeling.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Light of Chi is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Light of Chi

Indien van toepassing:

Light of Chi streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.lightofchi.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling

bottom of page