top of page

Privacyverklaring voor Healing Touch-patiënten

In deze verklaring wordt beschreven hoe informatie over uw gezondheid mag worden gebruikt en vrijgegeven en hoe u toegang tot deze informatie kunt krijgen. Lees deze verklaring a.u.b. zorgvuldig door.

Als een beoefenaar van Healing Touch zet ik mij in om informatie over uw gezondheid te beschermen. Ik maak een dossier aan van onze interacties en de diensten die u van mij ontvangt ten bate van uw gezondheidszorg en Healing Touch-behandeling. Dit dossier bevat doorgaans informatie met betrekking tot uw medische geschiedenis, symptomen die u wellicht ervaart, een beoordeling van uw fysieke en energetische gezondheid, verpleegkundige diagnose, interventie en een voorgesteld behandelplan. Deze informatie over uw gezondheid wordt uitsluitend gebruikt wanneer dit noodzakelijk is om u van de beste gezondheidszorg te voorzien.

Mijn verantwoordelijkheid. Ik ben wettelijk verplicht om:

 • Ervoor te zorgen dat informatie over uw gezondheid die kenmerkend van u is vertrouwelijk en veilig wordt bewaard.

 • Deze verklaring te geven van mijn wettelijke plichten en privacybeleid met betrekking tot de informatie over uw gezondheid.

 • De voorwaarden van deze verklaring te volgen zolang deze geldend zijn. Indien ik deze verklaring herzie, zal ik de voorwaarden van de herziene verklaring volgen zolang de herziene verklaring geldend is.

 

I. Hoe ik de informatie over uw gezondheid mag gebruiken en vrijgeven

 • Behandeling/Interventie: het type en de hoeveelheid informatie over uw gezondheid die gegeven wordt aan mij, de behandelaar van de praktijk, wordt beperkt tot relevante en gepaste informatie benodigd om u te behandelen en van zorg te voorzien.

 • Betaling: ik mag informatie over uw gezondheid vrijgeven aan een derde partij, zoals uw zorgverzekeraar, om betaling te ontvangen of door u ingediende declaraties te ondersteunen.

 • Reguliere zorgverlening: ik mag informatie over uw gezondheid vrijgeven in het geval ik mijn diensten vanwege kwaliteitsgarantie wil beoordelen of in het geval mijn diensten aan inspectie of audit onderhevig zijn. Ik mag informatie over uw gezondheid vrijgeven aan andere zorgverleners in de mate die  noodzakelijk is voor hen om u passende zorg of behandeling te kunnen geven. Ik mag, voor zover de wet dit toestaat, informatie over uw gezondheid vrijgeven aan een familielid van u, andere bekende of een goede persoonlijke vriend die betrokken is bij uw gezondheidszorg, indien de vrijgegeven informatie over uw gezondheid direct relevant is voor de betrokkenheid van deze persoon met betrekking tot uw gezondheidszorg.

 • Ter voorkoming van een ernstig gezondheids- of veiligheidsrisico: mag ik informatie over uw gezondheid gebruiken en vrijgeven indien noodzakelijk, om een ernstig risico met betrekking tot uw eigen gezondheid of veiligheid of die van een ander of die van het openbare publiek te voorkomen. Een dergelijke vrijgave van informatie zal echter uitsluitend worden gedaan aan een persoon die in staat is het risico te helpen voorkomen.

 • Onderzoek: ik mag informatie over uw gezondheid vrijgeven aan onderzoekers die een onderzoek doen dat is goedgekeurd door een institutionele beoordelingsraad en waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

 • Gerechtelijk: administratieve procedures of wetshandhaving: ik mag informatie over uw gezondheid vrijgeven in het geval van een administratieve of juridische procedure, gedurende rechtszaken en disputen en voor bepaald vormen van wetshandhaving.

 • Volksgezondheid: ik mag informatie over uw gezondheid vrijgeven aan instanties voor de volksgezondheid met als doeleinde: het voorkomen of beheersen van ziekte, letsel of invaliditeit; het aangeven van misbruik of mishandeling van kinderen of volwassenen; het aangeven van huiselijk geweld; het aangeven van blootstelling aan ziekte of infectie.

 • Herinnering aan afspraken: ik mag informatie over uw gezondheid gebruiken en vrijgeven om contact met u op te nemen als herinnering voor een afspraak die u met mij hebt.

 • Speciaal privacybeleid voor informatie over alcohol- en drugsgebruik: informatie over alcohol- en drugsgebruik valt onder een speciaal privacybeleid. Ik zal geen informatie vrijgeven die de identiteit van een patiënt prijsgeeft of informatie over gezondheid geven met betrekking tot de behandeling van een patiënt voor middelenmisbruik, tenzij: (a) de patiënt hier schriftelijk mee instemt; (b) een gerechtelijk bevel de vrijgave van deze informatie eist; (c) zorgverleners deze informatie nodig hebben bij een noodgeval; (d) het noodzakelijk is een misdaad aan te geven of de bedreiging een misdaad te begaan, of misbruik of verwaarlozing aan te geven zoals wettelijk vereist wordt.

 

II. Wanneer mag ik informatie over uw gezondheid niet gebruiken of vrijgeven

Behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring mag ik informatie over uw gezondheid niet gebruiken of vrijgeven zonder schriftelijke toestemming. Als u mij wel toestemming geeft informatie over uw gezondheid te gebruiken of vrij te geen voor een ander doel, kunt u deze toestemming te allen tijde schriftelijk herroepen. Een herroeping van toestemming gaat in op de dag dat deze is ontvangen en is niet van toepassing op eerdere vrijgave van informatie.

III. Uw rechten met betrekking tot informatie over uw gezondheid

 • Recht om restricties te vragen. U kunt restricties vragen voor een bepaald gebruik of vrijgave van informatie over uw gezondheid. Ik ben niet verplicht mij te houden aan de beperking die u vraagt.

 • Recht op vertrouwelijke communicatie. U kunt vragen dat ik vertrouwelijke informatie op een bepaalde manier of plaats communiceer, maar u moet aangeven hoe en waar u wilt dat ik contant met u opneem.

 • Recht op inzake en kopie. U hebt het recht om de informatie over uw gezondheid te bekijken en te kopiëren; echter mag ik de vrijgave van bepaalde psychotherapeutische notities weigeren, indien ik van mening ben dat deze schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid. U wordt gevraagd om een nominale bijdrage te geven voor de door u gevraagde kopies van de gegevens van uw gezondheid.  

 • Recht om wijzigingen te vragen. U hebt het recht te vragen dat ik de informatie over uw gezondheid wijzig die onjuist of incompleet is. Ik ben niet verplicht de informatie over uw gezondheid aan te passen en breng u op de hoogte als uw aanvraag wordt afgewezen en hoe u hier tegenin kunt gaan.

 • Recht op een kopie van deze verklaring. U hebt het recht om een papieren kopie van deze privacyverklaring op te vragen.

 

IV. Wijzigingen aan de privacyverklaring

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in de toekomst en om nieuwe voorwaarden te stellen geldend voor alle ingesloten informatie, waaronder informatie die is opgesteld of ontvangen voorafgaand aan de datum van dergelijke wijzigingen. Tot een dergelijke wijziging is doorgevoerd, ben ik wettelijk verplicht mij te houden aan deze verklaring. In het geval dat er wijzigingen worden doorgevoerd in deze verklaring, ontvangt u een schriftelijke kopie bij uw eerstvolgende behandeling bij mij. U kunt te allen tijde een kopie van de privacyverklaring opvragen.

 

© Health Care Integration Booklet, Healing Touch International, Inc. 2000. Alle rechten voorbehouden

bottom of page